Ik wil zelf instructeur worden

Waarom

Het is een zinvol beroep. Is er iets zinvoller dan iemand iets nieuw bijbrengen?
Het is zeker een boeiend beroep. U komt immers voortdurend in contact met mensen van alle leeftijden en uit alle sociale lagen van de bevolking.

De job biedt flexibele arbeidstijden. Voltijds, deeltijds of als losse (occasionele) medewerker.
Je hebt een grote vrijheid en verantwoordelijkheid in de uitoefening van uw taak.
Het is een beroep met een belangrijke persoonlijke genoegdoening. Uw leerling slaagt voor zijn rijexamen en u hebt daar een belangrijke bijdrage toe geleverd.

Maar vooral het is een beroep dat u een niet te onderschatten beroepsvoldoening verschaft.

Voorwaarden

  • Minimum 3 jaar houder zijn van een geldig rijbewijs cat. B
  • Bewijs van goed gedrag en zeden (getuigschrift model 2 voorleggen bij indiensttreding)
  • Houder zijn van een diploma, getuigschrift of brevet dat toegang verleent tot de niveau’s A, B of C (of gelijkwaardig erkend buitenlands diploma) of een beroepservaring van minstens zes jaar als rijschoollesgever    kunnen aantonen.
  • In de laatste 3 jaar niet vervallen zijn of geweest zijn van het recht om een motorvoertuig te besturen
  • Niet veroordeeld zijn voor bepaalde inbreuken op het Strafwetboek, de wet betreffende de politie op het wegverkeer of het KB erkenningen autorijscholen
  • Niet verenigbaar met de functie van tolk bij het theorie-examen en met de functie in een technische controle
  • Indien het beroep uitgeoefend wordt in combinatie met een betrekking als ambtenaar, lokale/federale politie of leger, moet steeds een toelating voorgelegd worden van de hieĢˆrarchische overste.
  • Houder zijn van een brevet III (theorielesgever), of een stagetoelating.

Meer info hieromtrent vind je op de website van de Vlaamse overheid.

Solliciteer nu! of volg een opleiding.